Green Care -Mitä se on?

Green Care

Koska Green Care on yksi vahva osaamisalani. Tämän sivuston osuuden tarkoituksena on avata Green Care -käsite, sen teoreettinen viitekehys sekä vaikuttavuus. 


Green Care terminä tarkoittaa maaseutuympäristön sekä luonnon hyödyntämistä erilaisten asiakasryhmien elämänlaadun ja henkisen kuin fyysisenkin hyvinvoinnin edistämistä. Toiminnassa voidaan hyödyntää moninaisesti eri menetelmiä sekä ympäristöjä kuten metsää, eläimiä, puutarhaa sekä puistoja ja vesistöjä.  Green Care edistää ihmisen elämänlaatua sekä hyvinvointia, jonka vaikutukset syntyvät kokemuksellisuuden, osallisuuden sekä luonnon elvyttävyyden kautta.

Luontohoiva

Luontohoivalla tarkoitetaan terapia- ja kuntoutustyöskentelyä, jota toteutetaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti. Keskeisiä asioita on riittävä ammattitaito, joka muodostuu sosiaali- ja terveys tai kasvatusalan koulutuksesta. Luonnossa toimiessa on huomioitava myös turvallisuus-  ja vastuukysymykset. Tämän palvelun käyttäjät ovat usein haavoittuvammassa asemassa, heidän syrjäytymisen uhkansa on suuri tai kuntoutuksen tarve on kasvanut. 

 

Luontovoima

Luontovoima on menetelmiltään sekä toiminta edellytyksiltään luontohoivaa löyhempi. Se soveltuu itsehoitoon sekä tutkiskeluun, voimavarojen lisäämiseen sekä itsetuntemuksen vahvistamiseen ja luontoyhteyden vahvistamiseen. Luontovoiman palveluilla on laaja yhteiskunnallinen merkitys ennaltaehkäisevänä palveluna. Palvelun käyttäjät eivät ole niin haavoittuvassa asemassa kuin luontohoivan asiakkaat. Luontovoiman palveluita voivat tuottaa sekä käyttää monet eri tahot, eikä niissä ole sosiaali- tai terveysalan koulutusvaatimusta palvelun tuottajalta. 

 

Green Care toiminnan perusta

Alla olevaan tekstiin on avattu Green Care toiminnan perustana oleva eko- ja ympäristöpsykologian teoreettinen viitekehys lyhyesti.

Green Care toiminnan perustana on eko- ja ympäristöpsykologia. Ekopsykologia on alkujaan kehitetty Yhdysvalloissa psykologisen teorian ja käytännön haaran mukaan, jossa ajatellaan, että ihmisen sekä luonnon hyvinvointi on yhteydessä toisiinsa.

Ympäristöpsykologian osa-alue ekopsykologia keskittyy luonnon ja ihmisen välisen suhteen tutkimiseen. Tämän mukaan ihminen on osa luontoa. Teollistumiskehityksen myötä tämä historiallinen suhde luontoon on kuitenkin muuttunut arjesta irralliseksi ja eriytyneeksi. Muutokset ihmisen luontosuhteessa vaikuttavat ekopsykologian mukaan heidän hyvinvointiinsa sekä psyykkiseen terveyteensä.

Miten ihmisen ja ympäristön välinen suhde eroaa toisistaan, erottaa myös ekopsykologian sekä ympäristöpsykologian näkökulmat toisistaan. Ekopsykologiassa katsotaan, että ihminen on täysin samaa kokonaisuutta luonnon kanssa.. Ympäristöpsykologian näkökulmasta nämä määritellään erillisiksi toisistaan, mutta ovat kuitenkin vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.